Tilaukset

Tietosuojaselosteet

Asiakkaiden tietosuojaseloste

Yritysasiakkaiden tietosuojaseloste/ Asiakas tai potentiaalinen asiakas

Tämä on Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n palveluita.

1 Rekisterinpitäjä
Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy (Y-tunnus: 2442540-9)
Kuokkamaantie 98, 90440 Kempele
Puhelin: 0400 906 564

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Riitta Heikkinen
Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy
Puhelin: 0400 906 564
Sähköposti: riitta@dynamoratkaisut.fi

3 Rekisterin nimi
Rekisterinpitäjän ja työntekijöitä etsivän yritysasiakkaan välillä olevaan asiakassuhteeseen perustuva yritysasiakkaan tietoja sisältävä rekisteri (”Yritysasiakasrekisteri”).
Rekisteröityjen ryhmä koostuu yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötiedoista. Yritysasiakkailla tarkoitetaan henkilöitä tai yrityksiä, jotka käyttävät rekisterinpitäjän palveluita työntekijöiden rekrytoimisessa.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään yritysasiakkaan asiakkuuteen liittyvän suhteen hoitamiseen, rekisterinpitäjän palvelujen tuottamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen ja sekä markkinointiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään, jota toteutetaan sähköisesti ja kohdennettuna.
Tietoja luovutetaan yhteistyökumppaneille vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat yritysasiakkaita koskevan rekisterin toiminta-ajatusta eivätkä ole rekisterin käsittelytarkoitusten kanssa yhteen sopimattomia.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja:

– etu- ja sukunimet
– yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– rekisteröidyn ammatti, titteli tai muut tiedot koskien rekisteröidyn asemaa tai tehtäviä
– suoramarkkinointiluvat ja – kiellot
– asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
– asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (tilaus- ja peruutustiedot, asiakaspalvelutapahtumien taltiot)
– käyttäjätunnus ja salasana ja asiakasnumero
– markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
– laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää, sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä ja päivittää Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n yhteistyökumppaneiden rekistereistä, kaupparekisteristä sekä yrityksiltä ja viranomaisilta, jotka tarjoavat henkilötietoja koskevia palveluja.

7 Henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Henkilötietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat yritysasiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton tämän rekisterin käyttötarkoitusten kanssa.
Asiakkaan yhteystietoja (esim nimi, puhelinnumero, sähköposti) lähetetään työntekijöille työvuoron suorittamista varten tai muun yhteydenoton vuoksi.
Henkilötietoja voidaan Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole tätä erikseen kieltänyt.

Tietoja voidaan luovuttaa myös voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten silloin, kun henkilötiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.
Mikäli rekisterinpitäjä myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, voidaan tietoja luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille.

Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää sellaisille rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n yhteistyökumppanilla ei tällöin ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omissa henkilörekistereissään omaan lukuunsa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojausperiaatteet
Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän sisäisen verkon käyttäjätunnuksilla, joiden käytöstä ja ilmaisemisesta jokainen on solminut erityisen käyttäjätunnus- ja salassapitositoumuksen.

9 Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle rekisterinpitäjän yllä ilmoitettuun osoitteeseen ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Lisäksi rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä ja luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

10 Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee työnantajia tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen.