Tietosuojaselosteet

Kaupallisia asiakkaita koskeva tietosuojaseloste

Tämä on Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n palveluita.

1 Rekisterinpitäjä
Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy (Y-tunnus:  2442540-9)
Kuokkamaantie 98, 90440 Kempele

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Riitta Moilanen
Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy
Puh. 0400 906 564
Sähköposti:

3 Rekisterin nimi
Rekisterinpitäjän kaupalliseen asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”Kaupallisia asiakkaita koskeva rekisteri”).

Rekisteröityjen ryhmä koostuu niistä yhteisöjen edustajista, jotka käyttävät Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n tarjoamia kaupallisia palveluita, mutta jotka eivät ole työnhakijoita, työntekijöitä tai työntekijöitä työllistäviä yritysasiakkaita (ns. työsuhdeasiakkaat). Rekisteröityjen ryhmään kuuluvat lisäksi ne työsuhdeasiakkaat, jotka haluavat hankkia myös Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n kaupallisia palveluita varsinaisten työllistymispalveluiden rinnalla.

Kaupallisilla palveluilla tarkoitetaan muun muassa seuraavia palveluita:
Koulutus, testit ja soveltuvuusarvioinnit, CV-palvelu, työllistymisstrategia sekä verkostoitumismahdollisuudet

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään kaupalliseen asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, rekisterinpitäjän palvelujen tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen sekä markkinointiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakasviestinnässä, jota toteutetaan myös sähköisesti ja kohdentaen, sekä profilointiin, mikäli rekisteröity ei ole kieltänyt profilointia.
Tietojen luovutetaan yhteistyökumppaneille vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat kaupallisia asiakkaita koskevan rekisterin toiminta-ajatusta eivätkä ole tämän rekisterin käsittelytarkoitusten kanssa yhteen sopimattomia.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

– etu- ja sukunimet, sukupuoli, syntymäaika, kieli
– yhteystiedot (postiosoite, puhelin, sähköpostiosoite)
– rekisteröidyn ammatti, mikäli kyse on yhteisön edustajasta
– suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
– asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
– asiakkuuteen ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (tilaus- ja peruutustiedot, asiakaspalvelutapahtumien taltiot)
– sähköisten palvelujen ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot
– markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
– laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
– käyttäjätunnus ja salasanapalvelun ominaisuuksien käyttötiedot
– edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää, sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Käyttäjän ja Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n välisessä viestinnässä syntyneet tiedot. Rekisteröidyn suostumuksella rekisterinpitäjä voi kerätä henkilötietoja myös muualta.

7 Henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Henkilötietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat kaupallisia asiakkaita koskevan rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton tämän rekisterin käyttötarkoitusten kanssa.

Henkilötietoja voidaan Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole tätä erikseen kieltänyt.

Tietoja voidaan luovuttaa myös voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten silloin, kun henkilötiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Mikäli rekisterinpitäjä myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, voidaan tietoja luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille.

Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää sellaisille rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy: yhteistyökumppanilla ei tällöin ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omissa henkilörekistereissään omaan lukuunsa.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojausperiaatteet
Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän sisäisen verkon käyttäjätunnuksilla, joiden käytöstä ja ilmaisemisesta jokainen on solminut erityisen käyttäjätunnus- ja salassapitositoumuksen.

9 Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle rekisterinpitäjän yllä ilmoitettuun osoitteeseen ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään tai korjaamalla virheelliset tiedot itse Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n verkkopalvelun asiointitilin kautta. Mahdollinen Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:lle osoitettu korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla.

Lisäksi rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä ja luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

10 Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen.