Tietosuojaselosteet

Työnhakija-asiakkaiden tietosuojaseloste

Tämä on Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n palveluita.

1 Rekisterinpitäjä
Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy (Y-tunnus: 2442540-9)
Kuokkamaantie 98, 90440 Kempele
Puhelin: 0400 906 564
Sähköposti:

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Riitta Moilanen
Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy
Puhelin: 0400 906 564
Sähköposti:

3 Rekisterin nimi
Rekisterinpitäjän ja luonnollisen henkilön väliseen työllistymispalveluun perustuva työnhakijoiden tietoja sisältävä rekisteri (”Työnhakijarekisteri”).
Rekisteröityjen ryhmä koostuu työnhakijoista. Työnhakijoilla tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka ovat ilmoittautuneet Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy työllistymispalvelun asiakkaaksi hakeakseen töitä palvelun kautta, mutta jotka eivät vielä ole työllistyneet Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n asiakasyrityksessä.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n hakevat ja Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n välityksellä työtä hakevat työnhakijat.

5 Rekisterin pitämisen peruste ja tietosisältö
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8§:n käsittelyn yleisten edellytysten mukaisesti:

–  rekisteröidyn toimeksiannosta, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
– asiakassuhteen, jäsenyyden tai muuhun verrattavan suhteen perusteella.
– käsittelyn ollessa tarpeen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua,
tietojenkäsittelyä tai muita verrattavia tehtäviä varten.

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista työnhakijoista seuraavia tietoja:

– etu- ja sukunimet, sukupuoli, syntymäaika, kansalaisuus
– yhteystiedot (postiosoite, koti- ja matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite)
– ammatti, ammattikortit, ajokortti ja auton käyttömahdollisuus
– työlupa, sen voimassaolotiedot ja siihen liittyvät rajoitteet
– koulutustiedot, tutkinnot ja muut erityistaidot tai –osaaminen sekä kielitaito
– työkokemus, työhakemus, suosittelijat
– työnhakuasiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
– asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
– työnhakijan valokuva (työnhakijan ottama oma kuva itsestä tai Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n työnhakijasta ottama kuva)
– työnhakijan käytettävyystiedot (muun muassa koko/osa-aikaisuus, päivätyö, mahdollisuus aloittaa työskentely)
– työnhakijan toiveet työpaikkaan liittyen (muun muassa toimiala, sijainti, työtehtävät, työaika, palkkaus)
– mahdolliset työnhakuun/työhön liittyvät työnhakijan kiinnostuksen kohteet
– edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
– käyttäjältä saadut muut tiedot, esim viestintä Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n kanssa.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Työnhakijoita koskevia henkilötietoja kerätään ensisijaisesti työnhakijoilta itseltään. Käyttäjän ja Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n välisessä viestinnässä syntyneet tiedot.
Rekisteröidyn suostumuksella rekisterinpitäjä voi kerätä henkilötietoja myös muualta.

7 Henkilötietojen luovutukset, siirrot ja säilytys
Rekisteröityjen työhakijoiden tietoja (esim cv) voidaan luovuttaa Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n asiakasyrityksille rekrytointiin liittyvissä toimenpiteissä, mutta ainoastaan käyttäjän omalla suostumuksella. Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää sellaisille rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n yhteistyökumppanilla ei tällöin ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omissa henkilörekistereissään omaan lukuunsa.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan, jos tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta. Jos työnhakija työllistyy Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy:n kautta, Dynamo Henkilöstöratkaisut Oy säilyttää rekisterissä työsuhteen luomisen ja ylläpitämisen kannalta olennaiset lakisääteiset tiedot.

8 Rekisterin suojausperiaatteet
Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän sisäisen verkon käyttäjätunnuksilla, joiden käytöstä ja ilmaisemisesta jokainen on solminut erityisen käyttäjätunnus- ja salassapitositoumuksen.

– Salasanat tallennetaan salakirjoitetussa muodossa
– Palvelinohjelmiston toteutuksessa on käytetty yleisiä hyvän tietoturvan periaatteita

Käyttäjä on velvollinen noudattamaan asiaankuuluvaa huolellisuutta oman salasanansa suhteen. Käytettäessä palvelua älypuhelimella, tai valittaessa käyttäjän kirjautumisen muistaminen, tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle avainkoodi joka mahdollistaa uuden kirjautumisen ilman käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjän on näissä tapauksissa muistettava kirjautua erikseen ulos järjestelmästä tarvittaessa, esim. käyttäessään julkisessa käytössä olevaa tietokonetta.

9 Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista, täydentämistä ja poistamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee työnhakijoita tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen.